A pályázati kiírás célja

Jelen Felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése.

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

Egyéb elvárások:      

Támogatás mértéke, összege

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása Egyenként minimum nettó 200.000Ft/eszköz
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el
Információs technológia-fejlesztés A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el. Egyenként minimum nettó 100.000 Ft/ hardver eszköz.
Iparjogvédelmi tanácsadás A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.
Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. s) pontjában részletezett szolgáltatások A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.
Bérköltség-támogatás igénybevétele (max. 2 fő) max. bruttó 500.000Ft/fő/hó lehet a munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér.
Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása

Kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható.

A bérköltség-támogatási tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el

 

Megvalósítási helyszín

A megvalósítás helyszínének meglévő működő telephelynek/fióktelepnek kell lennie, melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között:

Megvalósítási helyszín műszaki követelményei

Helyhez kötött eszközök esetén megvalósítási helyszín abban az esetben alkalmas a projekt megvalósítására, ha

Mobil munkagépek esetén a megvalósítási helyszínen biztosítani kell

Biztosítékok köre

A támogatás fedezetéül nem kell biztosítékot nyújtani.

A projekt megkezdése, befejezése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő három teljes lezárt üzleti év végéig tart, amely az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 150 millió Ft.

Az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől- számított 90 napon belül kötelező.

Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. december 15. 9:00-tól 2021. március 4. 12:00-ig lehetséges vagy forráskimerülésig lehetséges.

 

Előminősítéssel kapcsolatban keresse munkatársainkat:

Nagy Krisztina-vezető tanácsadó                            File István-vezető tanácsadó

Tel.: 06 30 504 8862                                                   Tel.: 06 30 998 1025

E-mail: [email protected]                                        E-mail: [email protected]