TÁJÉKOZTATÓ TERVEZET ALAPJÁN

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (VINOP-1.2.1-21)

A pályázati kiírás célja

Jelen Felhívás célja mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása. A Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:

 

Egyéb elvárások:

 

Támogatás mértéke, összege

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 

 

Létszám Elszámolható költség /fő
9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft

10-49 főig: 5 millió Ft

50-249 főig: 3 millió Ft

 

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

 

A támogatás maximális mértéke:

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás
Regionális beruházási támogatás/ Képzési támogatás/ Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás/ Csekély összegű támogatás Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 70% 70% 60%
Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a

felhívás 1. sz. mellékletében

55% 55% 45%
Nyugat-Dunántúl 45% 45% 35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 40% 30%
Csekély összegű támogatás Pest megye azon települései, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében 55% 55% 45%

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

·         Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzése támogatható.

·         Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése támogatható

·         A projekt keretében csak a TESZOR listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
Ingatlan beruházás

Építés, korszerűsítés, átalakítás és bővítés lehet. Az elszámolható költség építés és bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 280.000,- Ft/nm fajlagos költséget. Az ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 225.000,- Ft/nm fajlagos költséget. Az ingatlan korszerűsítés költsége nem haladhatja meg a Felhívásban megadott fajlagos költségeket.

A projekt összköltségének max. 70%-át érheti el.
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

Kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe

Legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el
Képzés

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe.

Képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.

Legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el.
Üzleti felhőszolgáltatás

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 30 000 Ft.

Legfeljebb 10 millió Ft értékben
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

1. Napelemes rendszer

Az elszámolható költség nem haladhatja meg 5-15 kWp névleges teljesítményig a 400.000 Ft/kWp, 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket.

2. Napkollektoros rendszer

Az abszorber felületre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a 158.000 Ft/nm értéket síkkollektor, 238.000 Ft/nm vákuumcsöves kollektor esetében.

3. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer

szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített elszámolható költsége nem haladhatja meg a 123.000 Ft/kW értéket.

4. Hőszivattyú rendszerek

A hőtermelő teljesítményre vetített elszámolható költség nem haladhatja meg a

– földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 286.000 Ft/kW értéket

– levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén a 213.000 Ft/kW értéket.

Legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el.
Projektelőkészítés

Infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

A projekt összköltségének max.5%-át érheti el.

 

2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó a tevékenység mellett.

 

Megvalósítási helyszín

A megvalósítás helyszínének meglévő működő telephelynek/fióktelepnek kell lennie, melynek igazolására szolgáló dokumentumok többek között:

Csak egy megvalósítási helyszín jelölhető meg.

Megvalósítási helyszín műszaki követelményei

Helyhez kötött eszközök esetén megvalósítási helyszín abban az esetben alkalmas a projekt megvalósítására, ha

Mobil munkagépek esetén a megvalósítási helyszínen biztosítani kell

 

Biztosítékok köre

A támogatás fedezetéül nem kell biztosítékot nyújtani.

A projekt megkezdése, befejezése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt előkészítő tevékenység a végleges felhívás megjelenését követően megkezdhető. A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2024. október 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

 

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig tart. A fenntartási időszakban teljesítendő jelentéstételi kötelezettség a fizikai befejezéstől kerül előírásra. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés tárgyidőszaka a fizikai befejezést követő első teljes üzleti év lesz. Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege, melyről a Kedvezményezett 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg tájékoztatást kap. A tényleges visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 18. hónap utolsó napjáig kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre.

 

A projekt keretében létrehozott kapacitásokat (termékeket, szolgáltatásokat) a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

 

A megállapításra kerülő visszafizetési kötelezettség teljes körű teljesítését követően kerülhet csak sor a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyására. A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a visszatérítendő (kamatmentes) támogatás visszafizetésre került és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az irányító hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

 

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önerő kiegészítésére más forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által hozott határozatban rögzített maximális támogatási intenzitást.

 

Előleg igénylése

A kötelező előleg mértéke a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előleg kedvezményezett általi igénylése a Támogatói okirat hatályba lépésétől számított 90 napon belül kötelező. Amennyiben a kedvezményezett a fenti határidőn belül nem igényel előleget, az a támogatói okirattól való elállást von maga után.

Pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek szakaszosan nyújthatóak be:

1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

 

3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 120%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

 

Előminősítéssel kapcsolatban keresse munkatársainkat:

Nagy Krisztina-vezető tanácsadó                            File István-vezető tanácsadó

Tel.: 06 30 504 8862                                                   Tel.: 06 30 998 1025

E-mail: [email protected]                                        E-mail: [email protected]